بایگانی برچسب ها: 18+

استفاده از۱۸+برای جذب نوجوانان!!!

استفاده از۱۸+برای جذب نوجوانان!!!

استفاده از۱۸+برای جذب نوجوانان!!! استفاده از۱۸+برای جذب نوجوانان!!! این روزهاازبرچسب ۱۸+به جای استفاده درموارد غیراخلاقی دراکثرموارد استفاده می شود زیراعنوان کردن این برچسب سبب جلب مشتری بیشتری می شود چراکه بادیدن این برچسب نوجوانان ترغیب  بیشترمی شوند. ۱۸+ برچسبی است که این روزها بسیار دیده میشود و در هر مطلبی سعی بر استفاده از ۱۸+ برای جذب نوجوانان به مشاهده فیلم ۱۸+ و خواندن کتاب ۱۸+ برای آمار بازدید بیشتر محصول خود میگردد . فیل...

ادامه مطلب