بایگانی برچسب ها: هنرمند

واکنش نظام پزشکی به مهر جویی که تیم پزشکی رامقصرمرگ کیا رستمی می دانست

واکنش نظام پزشکی به مهر جویی که تیم پزشکی رامقصرمرگ  کیا رستمی می دانست

واکنش نظام پزشکی به مهر جویی که تیم پزشکی رامقصرمرگ کیا رستمی می دانست واکنش نظام پزشکی به مهر جویی که تیم پزشکی رامقصرمرگ کیا رستمی می دانست در مقابل اظهارات داریوش مهر جویی کارگردان معروف سینمای کشور که تیم پزشکی رامقصر فوت کیارستمی خواندنظام پزشکی کشورکه مرجع اصلی رسیدگی به این شکایات است گفت این اظهارت زمانی قبول استکه جامعه ی ما داغدار نباشد بنابراین ما شما را درک میکنیم. بعد از اظهارات داریوش مهرجویی، کارگردان سینمای ایران درباره فوت ...

ادامه مطلب