بایگانی برچسب ها: مهمانداران زن همجنسگرا

مهمانداران زن همجنسگرا از سفر به ایران می ترسند

مهمانداران زن همجنسگرا از سفر به ایران می ترسند

مهمانداران زن همجنسگرا از سفر به ایران می ترسند مهمانداران زن همجنسگرا از سفر به ایران می ترسند مهمانداران زن همجنسگرا در شبکه اینترنت دادخواستی تحت عنوان مهمانداران همجنسگرا زن ایر فرانس حاضر نیستند به ایران پرواز کنند ظاهر شده است. مهمانداران همجنسگرا حاضر نیستند به ایران پرواز کنند در شبکه اینترنت دادخواستی تحت عنوان « مهمانداران هم جنس گرای « ایر فرانس» حاضر نیستند به ایران پرواز کنند» ظاهر شده است. اسپوتنیک گزارش داد؛ مهمانداران شرکت هوا...

ادامه مطلب