ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
خانه » فرهنگ و هنر » نام ها و معانی » اسمهای دخترانه کردی + معنای نامهای دخترانه کردی
telegram
اسمهای دخترانه کردی + معنای نامهای دخترانه کردی

اسمهای دخترانه کردی + معنای نامهای دخترانه کردی

اسمهای دخترانه کردی + معنای نامهای دخترانه کردی

اسمهای پسرانه کردی + معنای نامهای دخترانه کردی

اسمهای دخترانه کردی + معنای نامهای پسرانه کردی

در این بخش از مجموعه نام های ایرانی فهرست کاملی از اسمهای پسرانه کردی را همراه با معنی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. امیدواریم شما عزیزان به خصوص مردم خون گرم کرد ایرانی و همه دوست داران نامهای کردی از نامهای اماده شده زیر استفاده نمایید.

مشاهده همه نامهای اصیل اقوام ایرانی

 

اسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
اریناکردی-فارسیآرینا ، آریایی نژاد – از نسل آریایی
اسرینکردیاشک
اوینکردیعشق
اوینارکردیعشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین
ایوانکردیایوان، تراس
آرواکردینام فرشته ای در آیین زرتشت
آریناکردیآریایی نژاد – از نسل آریایی
آسکیکردیآهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی
آگرینکردیایل زیبا
آلندکردیاولین پرتو خورشید
آواتکردیآرزو،خواسته
آوینکردی-فارسیعشق
آویناکریعشق
آیرینکردیآتشین
با یخکردیپایداری ، ارزش، قدر
بابانکردیخانهپدری ، نام عشیرهایی درکردستان ، نام منطقهای در کردستان ، لقب چند تن از احکام سلسله ‏بابان ، از چهرههای معاصر ادبیات کرد «شکرالله بابان»
بابیلانکردیلفظ نوازش دختر کوچک از روی محبت
باپیوکردیبادسنج
باتوفکردینام گیاهی است با گلهای قرمز رنگ
باتینککردیغنچه تازه ‏شکفته
باتینوککردیآلاله
باداکردی
بادرکردیجوڵانهوهی با ،فریشتهی بهڒێو بهری بامساوی با  حرکت باد ،فریشته مأمور باد
بارنگکردیریزش باران همراه باد
باروکردینام آهنگی
باروشهکردیبادبزن
باریزکردیمیوهایی که ‏به ‏وسیله ‏باد از درخت کنده می‏شود
باریزانکردیرواج ، برکت
بارینکردیباریدن
بازانکردیجمع «باز» پرنده شکاری ، نام روستایی در کردستان ، در حال باختن،‌ بازنده
بازنهکردیالنگو
بازورکردینام پرندهایی کوچک خاکستری رنگ
بازیانکردی
بازینکردی
باژورانکردیجنوبیها ، طایفهایی از کردها
باژیرکردیشهر
باژیلانکردیمحل وزش باد ، قبیلهایی از کردها که در اطراف خانقین سکونت دارند
باستینگکردیگل نو شکفته
باسکارکردیقدرتمند ، توانمند در بحث و استدلال
باشنکردیخوب است. عالی است
باشیلاکردیخانه ‏به ‏دوش
باغانکردیچند باغ میوه که ‏در کنار یکدیگر قرار دارند ، نام روستایی در کردستان
باکوتکردیمیوهایی که ‏توسط باد ریخته باشد
بالینکردیکمکی دیوار و ستون ، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون
بانهکردیفلات، نام شهری در استان کردستان
بانوکردیخانم. بی‌بی. خاتون
بانوازکردیباخبر ساختن مردم با صدای بلند
بانوورامکردیبانورام
بانیاکردیبانیا
باوانکردیبابان ، خانه ‏پدری
باوشینکردیپنکه، بادبزن
باوندکردیاصیل ، خانوادهایی معروف از کردها کهدر شمال ایران حکومتی پایه ‏نهادند
باوێژانکردیباوِژان
باوینکردیصاحب ، از قبایل پراکندهکرد
بترخکردیقیمتی
بتمانکردینام رودخانهای در کردستان
بتینکردیپرحرارت ، قدرتمند
بچکولکردیکوچک
بختانکردیبد شانسی
بختوانکردیمدینه ‏فاضله
بختورکردیبهروز، کامران،دارای روزگار خوش
بخشینکردیعفو کردن
براژنگکردیمژه
برزیکردیجای بلند، سکو ، کنایه ‏از بلند قامت
برزینفارسی-کردیباشکوه ، نام یکی از سرداران کیکاوس شاه ماد ،نام کوهی در کردستان بین مهاباد و سردشت
برژانکردیکار
برژنگکردیمژه
برژولکردینگا «برژانگ» ، پرز گل گندم یا جو
برسیلکردینوعی گرد نان
برشیوکردیعصرانه
برف آبکردیآبی که ‏از ذوب شدن برف سرازیر می‏شود و جویباری تشکیل می‏دهد
برقهکردیدرخشیدن جسمی در مقابل تابش اشعه آفتاب یا هر چیز دیگر
بریاکردیواژه ای کاش
بریارکردیقرار، عهد
برینکردینگا «بهزان»
بریندارهکردیآمبولانس
بریوانکردیدختری که گوسفندان بازگشته از چراگاه را صدا میزند.
بزانکردیشکست دهنده،نام روستایی
بژدارکردیسهامدار، شریک
بژنکردیقد و بالا
بژوارکردینوعی درخت سخت و خیلی محکم شبیه ‏آبنوس
بژولکردینگا «برژانگ»
بژوینکردینگا «بژوار»
بژیوکردیقوت، مایه زندگی
بشدارکردیسهیم، شریک
بشکوکردیشرکت سهامی
بفرانکردیمعصوم و روپاک مانند برف
بفرانبارکردیهنگام باریدن برف ، نام اولین ماهزمستان، دی ماه
بکیلکردیشخم زن
بلارکردیآدم شوخ طبع
بلالوککردیآلوبالو
بلنجهکردیخرامان، صاحب خرام ، نوعی گل خوشبو وخوشرنگ
بلواژکردیآبگینه
بلیسهکردیلهیب، شراره
بلینکردیعهد، قرار
بنازکردینازنین
بنانکردیعنفوان
بناوکردینوعی درخت محکم و سخت که به خاطر سنگینی به زیر آب فرو می‏رود
بناوانکردیکدبانو، خانهدار
بنفشکردینگا «وهنهوش»
بنگینکردیزندانی ابد
بننکردیشاه کوه، جای سخت درکوه
بنینکردینوعی گیاهی خوراکی که در بهار می‏روید
بهارفارسی-کردینام اولین فصل سال، پس از زمستان و پیش از تابستان ، شکوفه درختان خانواده مرکبات ، کنایه از لطافت و زیبایی ، نام شهری در کردستان ، مرکز کردستان در دوره ‏سلجوقی ، لقب شاعر و نویسنده ‏و محقق کرد «ملک الشعرای بهار»
به‌دڵکردیبَردل: محبوب
به‌ده‌وکردیبَدَو: زیبا
به‌رافینکردیبَرافین
به‌رامهکردیبَرامه: بوی خوش
به‌ربانگکردیبَربانگ: افطار
به‌رسناکردیبَسنا:
به‌رسینکردیبَرسین:
به‌رکه‌نکردیبَرکن
به‌رماکردیبَرما
به‌روارکردیبَروار: نام کوهستانی در کردستان
به‌ژناکردیبَژنا
به‌ژینکردیبَژین
به‌سیلهکردیبَسیله
به‌فرانکردیبفران: برفان
به‌فرینکردیبَفرین: برفی
به‌نازکردیبَناز: نازنین
به‌نه‌ده‌نکردیبَندَن: کوه
به‌هیاکردیبَهیا
به‌ورانکردیبَوران
به‌یانکردیبَیان: بامداد
بورچینکردیمرغابی ماده
بوکانکردیزیبارویان ، عروسها ، نام شهری در کردستان
بوکبویانیکردینو عروس
بوکینکردیخیمه ‏شب بازی
بونخوشکردیخوشبو
بوندارکردیدارای بوی خوش
بووژانکردییعنی: احیا
بوینکردیخوشبو
بۆژانهکردیبُژانه: گلی خوشرنگ
بۆکانکردیزیبارویان، عروسها، نامی شهری کُردنشین در کردستان ایران[۱]
بۆنهکردی بُنه: مناسبت
بێریکردیبِری: شیردوش
بێریڤانکردیبِریوان: شیردوش
بێژاکردیبِژا
بێژانکردیبِژان
بێژینکردیبِژین
بێستانکردیبِستان: بوستان
بێشه‌نگکردیبِشَنگ
بی توشکردیهمیشه ‏سایه
بی خالکردیبی نشان
بی خمکردیآرامش
بی وینهکردیبی نظیر
بیارهکردیبیاره
بیانکردیبامداد، پگاه
بیانهکردینگا « بهیان»
بیبونکردیگلی وحشی کهدر کوهستانهای کردستان فراوان سبز می‏شود، بابونه
بیچمکردیهیئت ،سیما
بیریکردیزنی که شیر می دوشد
بیریفانکردیدوشیدن شیر گوسفند توسط دختران در کوهستان هنگام بهار
بیسانکردیجالیز
بیستانکردیجالیز
بیسوکردیبی گمان ، کمینگاه ‏شکارچی
بیشوکردیبی حد، بی اندازه
بیکژکردیهموار، صاف
بیکنکردیبدون رقیب، یگانه
بیگردکردیبدون رقیب ، کنایه ‏از بسیار زیبا
بیلوکردیجویبار کوتاه ‏مدت
بینورکردیدیدنی
بینیارکردیبیننده
بیورکردیبی بهره ، عدد میلیون در ریاضی
بیویکردیانسان بی آزار ، سلامت
پاراوکردی
پاکانکردینیکان
پاکانهکردیپاکانه: تبرئه، مبری
پاکاوکردیپاکاو
پاکینهکردیپاکینه
پرزینکردیپرچینی از گلهای ریز به دور باغات
پرشنگکردیقطره های آب که پاشیده می شود -اشعهٔ خورشید
پرنگکردیهم به ضم پ و هم به کسر پ خوانده می شود، برق شمشیر ، نور و فروق گوهر ، برقو تلألو هر چیز ، نوعی فلز مرکب از مس و روی و برنج
پرووشهکردیپُروشه: دانه‌های ریز برف
پڕژینکردیپُرژین
پڕنازکردیپُرناز
پژالکردیجوانه نازک ، شاخه های تازه روییده و ریز درختان
په یمانکردیبه یه که وه بون
په‌رژینکردیپَرژین: پرچین
په‌رگوڵکردیپَرگُل
په‌ره‌نگکردیپَرَنگ
په‌روهکردیپَروه
په‌ژناکردیپَژنا
په‌سارکردیپَسار
په‌سنۆکردیپَسنو
په‌سیرهکردیپَسیره
په‌لشینکردیپَلْشین
په‌له‌ککردیپَلَک
پێتۆکردیپیتو
پێلووکردیپِلو
پیفۆککردیپیفُک
تاراکردیستاره، اصل این واژه بابلی است که به زبان هندی و زبان فارسی راه یافته
تانیاکردیتالار – تهنیا – دختر تنها
ترلالکردیزیبا، نوعی اسب
ترووسکهکردیبراق
توارکردینوعی ریسمان و کردی به معنای پرنده، نام محلی در دوسیور کشور فرانسه
تووشیارکردیاشعهٔ خورشید
جانامکردیضمیر دستوری
جیهانکردی
چاوجوانکردیزیباچشم
چاوره‌شکردیسیه‌چشم
چروکردیجوانه
چکاوککردینام پرنده‌ای
چنورکردینام گلی خوشبو
چوپیکردینوعی رقص کردی
چوککردیچشمه
چیاکردیاسم دخترانه و پسرانه، کوهستان بلند، سرد و خنک، اسم چشمه‌ای در شهر نودشه
چیاکوکردیکوه بلند
چیمه‌نکردیسبزه و طبیعت
خه‌زالکردیغزال
خه‌زیمکردی
خوزگهکردیآرزو، حسرت، اسم مشترک
خوناوکردیباران آهسته و دلپذیر
دامینهکردیدامنهٔ کوه
دانژهکردیغنچه گل نیمه باز
دایانکردیمادر، جمع مادران، دایه
دژئاگرکردیآتش قلعه
دلدارکردیعاشق-زنده دل-تخلص شاعر
دلژینکردیباصفا زندگی کردن
دلنیاکردیدلگرم و مطمئن
دلووانکردیمهربان ، دختر مهربان ، بانوی با محبت
دلیناکردیمطمئن
دیاناکردیاسم دخترانه نام شهری درعراق، نام الهه رومی
دیلانکردینوعی رقص کردی
دیمه‌نکردیچشم‌انداز
دیناکردیپسندیده
رازاوهکردیآراسته، تروتمیز
راژِیسکردیدرست کارترین
راژانهکردینام گیاهی داروی
راهینکردیآموزنده
رژانکردیروژان – روزها ایام
روجاکردیآفتاب، در پارسی میانه مورد استفاده قرار می‌گرفت
روجیارکردیجمع آفتاب
روژکردیخورشید – روز
روژاکردیروزها
روژانکردیروزها، روزان
روژانوکردیروز نو ، روز تازه ، آفتاب تازه سر زده
روژآواکردیغروب، غرب
روژبینکردیراهنما و هدایت کننده روز
روژداکردیطلوع خورشید مادر زندگی
روژهکردیالماس
روژیاکردیروز ، روشنایی – یکی از روزها، اسم مشترک
روژیارکردیمیانجی روز و روشنایی -آفتاب، خورشید
روژیتاکردیمانند روز و روشنی
روژینکردیمانند روز، روشن
روژیناکردیچشم انداز روشنایی، روژین
روژییارکردیروزگار
روناککردیروشن
روناهیکردیتابناک
روناوکردیآب زلال
رونیاکردی-فارسیبر وزن گونیا ، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است ، اصیل و با نژاد. در کردی به معنای روشنایی
رونیاسکردیروناس
رویساکردیچشمه روشن
ریژنهکردیباران تند در هنگام آفتاب
ریژینکردیهوش
زاراکردیپسندیده
زاناکردیدانا
زریانکردیبادجنوبیعنی: بهمن
زوزانکردی
زیرینکردی
زیوینکردینقره ای، نقره گون
ژالانهکردیگیاهی زیبا و خودرو
ژالهکردی
ژاوهکردینوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی
ژه نیارکردی
ژوانکردیزمان، میعاد، ملاقات – میعاد گاه عاشق و معشوق
ژیاکردیزنده
ژیاناکردیزندگی، حیات
ژیکانکردیزیبا و آرامش بخش – مرکب از ژیک (قطره باران) + پسوند نسبت
ژیلاکردی
ژیلهکردی
ژینکردیزندگی
ژیناکردیزندگی بخش
ژینوکردیژینا ، زندگی بخش
ژینوسکردی
ژیوارکردینام کوهی در اورامان – زی بان/بانی زندگی
ژیواکردیزندگیداراز ریشه کردی هورامی
سادیاکردی
سارالکردینام روستایی در نزدیکی سنندج
ساریژکردی
ساریساکردیکوشا
ساریناکردی
سازانکردی
سامینهکردیماهر
ساناکردیآسان
سایانفارسی-کردیمنسوب به سایه ، رشته کوهی در آسیای مرکزی ، نام روستایی در نزدیکی همدان
سایداکردی
سایمانترکی–کردیسایمان در کردی به معنی مانند سایه ودر ترکی به معنی خوان بزرگ،محاسب میباشد.
سترانکردی
سرکوتکردیسربلند. پیروز
سروشتکردیطبیعت
سروهکردینسیم صبحگاهی
سکالاکردی
سنورکردیمرز
سه‌یرانکردی
سوزانکردی
سوژینکردی
سوکارکردینام کوهستانی در کردستان
سولافکردیآبشارکوچک
سوماًکردیروشنایی
شارانکردیگردنبند درست شده از بادام
شاناکردیباد ملایم
شاه زنانکردیزن زیبا- زن شاه- زیباترین زن
شاهوکردینام کوه
شاهینکردیپرنده شکارچی
شاینکردیبر وزن فاعل ، شاهدانه
شلیرکردی سوسن – لاله
شمامهکردیرایحه و بوی خوش. در کردی نام میوه ای است
شنهکردینسیم آرام و دلپذیر بهاری
شنوکردینسیم / اشنویه
شنیانکردیوزیدن نسیم، آرزو کردن، خنده نوزاد
شه‌پولکردیموج، آبخیز
شه‌رمینکردیشرمگین، با شرم و حیا
شه‌مالکردیتوفان
شه‌مامکردیطالبی کوچکی که بسیار زیبا و خوش بو است
شه‌وبوکردیشب بو، نام گل
شوانهکردیگله بان، چوپان
شوخانکردیمساوی با شوخ و شنگ
شوناکردینوعی گیاه، اثر
شیلانکردینام نوعی درخت – نسترن
شیلرکردیبه فتح شین ، شلیل ، میوه ای خوشبو گوارا و آبدار شبیه شفتآلو و هلو
شیناکردیقدرتمند
فرزانهکردیبسیار دانا
فرمیسککردیاشک چشم
فینککردیمساوی با خنک و دلچسب
ڤیانکردیمساوی با عشق
قاسپهکردیمساوی با آواز کبک
کازیوهکردی-فارسیبه معنای باد خنک و سرد اول صبح، سپیدی صبح که افق را فرا می‌گیرد
کالێکردیدختر چشم آبی با گیسوان طلایی
کانیکردیمساوی با چشمه
کانیاکردیمنسوب به کانی (چشمه)، ویژگی کسی که زایا و بارور است. سرچشمه
کانیاوکردیچشمه اب
کژالکردیغزال ، دختری با چشمان زیبا -آهو، گونه‌ای از واژه خه‌زالمساوی با غزال، اصل این واژه عربی است.
کوچیارکردییارکوتاه قد
کوردستانکردیمساوی با کردستان
کویستانکردیمساوی با کوهستان
کیژانکردیجمع دختران
گزنگکردیپرتو خورشید
گلارهکردیمردمک چشم – به معنی هردو چشم هم بکار می رود
گلارهکردیچشم، حبهٔ انگور
گلاریسکردیزلف تابیده، موی بافته شده به زیبایی و آراستگی
گلاویزکردیستاره سهیل ، به کسر گاف
گلباشکردیاز نامهای رایج میان زنان کرد
گه‌لاویژکردیستاره شباهنگ، نوعی ستاره که درشبهای تابستان نمایان می‌شود
گولالهکردیلاله، گل
گولیکردییک گل
گیواکردیجذاب و گیرا
لارکردیطناز
ماساکردیزیبا و درخشنده مثل ماه
مانککردیمانگ، ماه
مانگکردیمانک، ماه
مانوشاکردینام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشاه پیشدادی در آن بدنیا آمد
مانوشاککردیبنفشه، نام خواهر منوچهر پادشاه پیشدادی
مزگینکردیمژده
مژانکردیمژگان، مژه
مستورهعربی-کردیپاکدامن پوشیده پارسا پنهان
مه تراکردیباران
مهرایینکردی
میدیاکردیسرزمین ماد؛ اسم ایرانی زیبا
ناریاکردیقاصدک
نازارکردیدوست داشتنی
ناسکولکردی
ناسکیکردی
نالینکردی
نسارهکردی
نشمیلکردیزیبا
نظیرکردی
نه شمینکردی
نه‌رمینکردیدلپذیر، مهربان
نه‌شمیلکردیزیبا و دلکش، خوشگل، زیبا اندام
نوژینکردیزندگی جدید
نیازکردیدعا
نیانکردیرفیق -شریک زندگی -لطیف، دلپذیر
نیشاکردینشانه
نیشتمانکردیمیهن، دیار
نیناکردیاینها
هالانکردیویژیگی دختر به لخاظ زیبایی، سروصدا
هاناکردیپناه، امید،نفس، فریاد
هانهکردیتحریک کردن، سرچشمه، چشمه
هاوینکردیتابستان
هایاکردیبه هورامی هوشیار، زیرک و باهوش، دانا. اسم دختر هم هست.
هرالهکردی هلاله معنی اسم: آلاله
هستنوهکردیقیام تودهمردم
هفدنکردیوزن شعر
هفیانکردیآرام گرفتن
هگبهکردیرهآورد، هدیهسفر، خورجین
هلالهکردیگلی زرد رنگ خوشبو ، آلاله ، جارزدن، با خبر ساختن
هلپرینکردیرقصیدن
هموندکردیاعضاء
هنارکردیانار
هوراکردیدرکردی غوغا و در اوستایی به معنایی نوشیدنی مست کننده یاد شده است.
هورانکردیآفتاب
هورشیدکردیخورشید
هوریکردینور خورشید
هورینکردیصدای جریان شدید آب
هوژینکردیآموختن
هوماکردیمرغ سعادت، فرخنده
هومانکردیخودمان
هونراوهکردیکنایهاز کلام منظوم
هونیاکردیشعر
هیدیکردیآرام، صبور
هیدیکاکردیآرام.یواش ، به آهستگی
هیرانکردیقرار
هیروکردیگل ختمی
هیزانکردینیرومند، توانا
هیژانکردیارزیدن ، جنبیدن
هیشوکردیخوشه
هیلانکردیآشیانه، مکان آرامش
هیموکردیپاک دامن
هیناکردیماهر
هینانکردیآوردن
هیوا کردیاگر روی پسرگذاشته شود به معنی امید است و اگر روی دختر گذاشته شود به معنی آرزو هست. تلفظ: hivā کردی، hiwā امید
هیوانکردیایوان. تراس
وارشکردیبارش
وانیارکردیبا سواد ،فارغ التحصیل
وچانکردیزمان استراحت کوتاه
وردیکردیکوچک، ریز‏نقش
وریاکردیآگاه
وریشهکردیدرخشش، برق
وشکردیخواستن
وشانکردی، افشان، کاشتن ، تکان شدید
وشنکردیخوب است
ولانکردیمکانی که گل زرد بسیار داشته باشد
ونازکردیبا وقار
ونداکردیزن و دختر باسواد
ونوشکردیگل بنفشه
وه نه وشهکردینوعی گل
وهارکردیفصل بهار
ویانکردیدلربا ، محبت، علاقه، عشق
ویاناکردیفرزانگی
وینهکردیتصویر، عکس، منظره، اسم کردی زیبا
یکمالکردیثروت تقسیم نشده، دوست جان‏جانی
یکیتیکردیاتحاد
ئادارکردیآدار
ئادانکردیزمین حاصلخیز
ئارانکردیآران: قشلاق
ئارداکردیآردا: نام فرشته‌ای در آیین زردشت
ئارژه‌نکردیآرژَن
ئارگۆنکردیآرگُن: به رنگ آتش
ئاریمانکردیآریمان
ئاریناکردیآرینا: آریایی
ئاژارکردیآژار: محصول زمین
ئاژناکردیآژنا
ئاژوانکردیآژوان
ئاژینکردیآژین: زِبر
ئاسارهکردیآساره: ستاره
ئاسکۆڵکردیآسکُل: بچه آهو
ئاسمینکردیآسْمین: یاسمین
ئاشتیکردیآشتی
ئاشناوکردیآشْناو
ئاڤانکردیآوان: نام کوهستانی در کردستان
ئاڤبینکردیآوبین
ئاڤزه‌نکردیآوزَن
ئاڤشینکردیآوشین
ئاڤینکردیآوین
ئاگرینکردیآگرین: آتشین
ئالشککردیآلِشک: شب‌بو
ئالووسکردیآلوس
ئالیاکردیآلیا: غنچهٔ گل
ئالینکردیآلین
ئاڵاکردیآلا: پرچم
ئاماژهکردیآماژه: اشاره
ئامێزکردیآمِز: آغوش
ئایرینکردیآیرین: آتشین
ئه‌توونکردیاَتون
ئه‌دگارکردیاَدگار
ئه‌رده‌لانکردیاَردلان: نام ولایتی در کردستان
ئه‌رده‌مکردیاَردَم
ئه‌رمینکردیاَرمین
ئه‌رنه‌وازکردیاَرنَواز
ئه‌زموونکردیاَزمون: امتحان
ئه‌ژینکردیاَژین
ئه‌ستیکردیاَستی
ئه‌سرینکردیاَسرین: اشکین
ئه‌له‌گه‌زکردیاَلَگَز
ئه‌نواکردیاَنوا: پناه
ئه‌ورینکردیاَوْرین
ئه‌وین، ئه‌ڤینکردیاَوین: عشق
ئێلیانکردیاِلیان
ئیناناکردیاینانا: الههٔ عشق

 

اسم های قدیمی پسرانه کردی

 

همچنین برای مشاهده نامهای پسرانه کردی ، نامهای دخترانه ایرانی از همه اقوام میتوانید بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید. در صورتی که نام پسرانه کردی مد نظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی دخترانه کردی اضافه گردد و به تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی کمک نمایید

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

یک + 15 =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای سایت نسیم فان محفوظ است - پارس تمز