روز مبعث بیست و پنجم ماه رجب      بیست و هفتم ماه پر برکت رجب روز مبعوث شدن حضرت محمد به پیامبریست . روز مبعوث شدن پیامبر برای مبارزه با جاهلیت و نادانی مردمانی که چوب و سنگ را به جای خدا ...