فرزندان و درس خواندن

یادگیری و بازدهی بیشترمطالب به کمک تصویر سازی ذهن

یادگیری و بازدهی بیشترمطالب به کمک تصویر سازی ذهن

تصویر سازی ذهنی   آیا میدانید ادراک هایی چون درک موسیقیایی و تصویر سازی بر عهده ی نیمکره راست مغز است؟آیا میدانید حافظه ی بلند مدت در نیمکره ی راست مغز وجود دارد؟نیمکره ی راست قضاوت نمیکند بلکه اطاعت میکند که این امر می تواند به دلیل خواص ناخودآگاه ذهن باشد اما مساله اینجاست که این نیمکره در اکثر افراد ضعیف و غیر فعال استو البته پایه واساس  روش تصویر سازی ذهنی هم بر قعال کردنهمین نیمکره استوار است .در اینجا ما قصد داریم مهارت تصویر سازی را به ...

ادامه مطلب