دوران سالمندی

ویژگی های دوران سالمندی

ویژگی های دوران سالمندی

ویژگی های دوران سالمندی ویژگی های دوران سالمندی سالمندی با شروع یک سری از تغییرات فیزیکی و روانی در بدن و آهسته ما را در بر می‌گیرد. شرایط محیطی، اتفاقات خوب و بد زندگی، شرایط روانی و روحیه افراد، داشتن یا نداشتن افراد حمایتگر در اطراف فرد در شروع، شکل‌گیری و رضایتمندی یا نارضایتی دوران سالمندی افراد نقش دارد. افرادی که در طول زندگی ازخود ، زندگی، ازدواج، فرزندان ،شرایط محیطی و دنیا رضایت بیشتری داشته‌اند، دوران سالمندی شادتر و رضایت...

ادامه مطلب